พระเครื่องเจ้าคุณนรฯ ศักดิ์ ตลิ่งชัน
พระเครื่องเจ้าคุณนรฯ ศักดิ์ ตลิ่งชัน
 
พระเครื่องทั้งหมด 3521ชิ้น
ตะกร้าพระเครื่อง : ( 0 )
สารบัญหลัก
พระท่านเจ้าคุณนรฯ (1218) พระเครื่องอื่น ๆ (927) เครื่องรางของขลัง (10) พระบูชา (63)
บทความ
ประวัติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ประวัติท่านเจ้าคุณนรฯ
ประวัติสมเด็จพระวันรัต
ตำนานพระพุทธรูป
หลัการดูพระเบื้องต้น
เปิดโลกสมเด็จ
เปิดโลกพระกรุ
ทำเนียบสมเด็จพระสังฆราชไทย
อ่านบทความทั้งหมด
กระดานสนทนา
เว็บบอร์ดพระวัดเทพศิรินทราวาส เว็บบอร์ดพระทั่วไป ซื้อขายแลกเปลี่ยน
เมนูช่วยเหลือ
วิธีการบูชา วิธีการชำระเงิน คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรา แผนที่ร้านฯ ติดต่อเรา
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ำมัน
ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
 
ชำระผ่านธนาคาร ธ.ไทยพาณิชย์ 114-2-16175-0 ธ.กรุงเทพ 905-0-00725-2 ธ.กรุงไทย 086-037-0-04433-9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตำนานพระพุทธรูป

การสร้างพระพุทธรูปเพื่อไว้สำหรับทำการสักการะบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ได้มีการสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ปฐมเหตุที่จะมีการ
สร้างขึ้นนั้น ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์นั้น สมเด็จพระเจ้าประเสนทิราชาแห่งกรุงโกศลรัฐมิได้ทรงเห็นพระพุทธองค์
เป็นเวลาช้านาน ทรงมีพระทัยระลึกถึง จึงมีพระราชบัญชาสั่งให้ช่างเอาไม้แก่นจันทร์แดงมาแกะสลัก
ทำเป็นพระพุทธรูป แล้วทรงให้ประดิษฐานไว้เหนืออาสนะที่สมเด็จพระพุทธองค์เคยประทับ

ครั้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จพระดำเนินกลับลงมาจากดาวดึงษ์มาถึงที่ประทับนั้น ด้วยอำนาจพระพุทธนุภาพบันดาลให้พระพุทธรูปที่จำลองขึ้นด้วยไม้แก่นจันทร์แดงนั้น เลื่อนหลีก
ออกไปจากพระพุทธอาสนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตาแก่คนทั้งหลาย สมเด็จพระพุทธศาสนิกชน
ที่ต้องการจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้ สำหรับทำการสักการะบูชาภายหลังที่สมเด็จพระพุทธองค์
ได้เสด็จพระปรินิพานแล้ว ที่คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น

ภายหลังเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพานไปแล้ว การสร้างพระพุทธรูป
เพื่อไว้สำหรับสักการะบูชาแทนพระพุทธองค์ก็ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนัก ส่วนมากนิยมสร้างวัตถุ
ต่างๆ เช่น พระสถูปเจดีย์ พระเสมาธรรมจักร์ หรือรอยพระพุทธบาท ไว้เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์
แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แพร่หลายออกไป อย่างกว้างขวางเจริญรอยตามกันมา
จนตราบเท่าทุกวันนี้

เนื่องจากศาสนาพราหมณ์ได้ถือกำเนิดมาก่อนพระพุทธศาสนา และตามคติทางไสยศาสตร์ของ
พราหมณ์ ถือเอาเทพเจ้าเป็นสรณะ บรรดาเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายสามารถจะบันดาล ความสุข
สวัสดีหรือความพิบัติได้จึงได้เกิดมีพิธีการบวงสรวง กระทำยัญขึ้น ผู้ใดทำการบวงสรวงบูชายัญแก่
เทพเจ้า เทพเจ้าก็จะบันดาลให้เกิดความสุขสวัสดิพิพัฒมงคล ผู้ใดละเว้น เทพเจ้าก็จะพิโรธ บันดาล
ให้ได้รับทุกข์ภัยพิบัตินานาประการดังนั้น เมื่อพระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองมาเป็น
ลำดับ บรรดาผู้ถือศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้น ได้หันมาเคารพเชื่อถือในพระพุทธศาสนา จึงได้นำ
เอาคติประเพณีทางศาสนาพราหมณ์มาดัดแปลงโดยแทรกคติทางพระพุทธศาสนาลงไป เป็นการ
ผสมผสานตามความศรัทธาเชื่อถือของตน โดยนัยเหตุวาคติศาสนาของพราหมณ์นั้น ยังมีอานุภาพ
เป็นที่เชื่อถือกันอยู่แล้ว ถ้าหากรวมคติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วแล้วว่าเป็น
ของจริงแน่แท้อันอาจพิสูจน์ได้ทุกกาลสมัย เข้าไปในคติลัทธินั้นย่อมจะเรื่องอานุภาพยิ่งกว่าเป็นแน่

โดยคติที่ทางศาสนาพราหมณ์ถือว่า บรรดามนุษย์ที่ได้ถืออุบัติขึ้นมาในโลกนี้ ย่อมมีเทพเจ้า
เข้าคุ้มครองรักษาตั้งแต่เกิดมาทีเดียว เมื่อคตินี้ได้เข้ามาปะปนในพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่มีพิธีการ
บวงสรวงบูชายัญดังนั้นที่พึ่งของพระพุทธศาสนิกชนของเรานั้น ก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคุณพระรัตน-
ตรัย อันมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ อันเป็นสรณะของพุทธศาสนิกชน

การสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดจึงเกิดมีขึ้นตามนัยคตินี้ ท่านโบราณจารย์จึงได้นำเอาคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามาเป็นเครื่องบำบัดทุกข์ภัยและส่งเสริมความสุขสวัสดิพิพัฒมงคล
อันเกี่ยวกับผลที่เทพยดาแต่ละองค์เข้ามาเสวยอายุหรือเข้ามาแทรก โดยกำหนดตกแต่งพระปริตร
แต่ละบท มาเป็นเครื่องสวดมนต์คุ้มครองป้องกันให้เข้ากับเรื่องของเทพยดาแต่ละองค์ไป ทั้งยัง
กำหนดเอาพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้เป็นพระพุทธรูปประจำวันให้ตรงหับเทพยดา ที่เข้ามาเสวย
และเข้ามาแทรกเป็นรายองค์ไปเพื่อที่พุทธศาสนิกชนจะได้สร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตน
ไว้สักการะบูชา เพื่อขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยพิบัติและให้เกิดความสุขสวัสดิพิพัฒมงคลแก่ตน ซึ่งถ้า
ได้ทำการสักการะบูชาเป็นกิจวัตรแล้ว จะบังเกิดโชคลาภผลศุภมงคลสวัสดีมีชัยทุกวันคืนแลฯ

 
 
ตะกร้าพระเครื่อง

ดูตะกร้าพระเครื่อง
แจ้งการชำระเงิน
ตรวจสอบวันจัดส่ง
สถานะการส่งพระเครื่ง

พระเครื่องแนะนำ

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชัน


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชัน


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านหมีพูห์ ปู่ทิม


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านโต้ ท่าพระจันทร์


บาท

19/12/61
เหรียญหลังเต่า บล็อกยันต์เคลื่อน สภาพสวยเดิม ๆ จมูกโด่ง ผิวดี สภาพนี้หายากแล้วครับ


โทรถาม บาท

3/10/61
พระสมเด็จวัดวิเวกวนารามหลังยันต์นูนปั้มยันต์หมึก


โทรถาม บาท

26-04-60
ออกใบรับรองพระแท้
ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชันในสายพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนรฯ


โทรถาม บาท

11-4-60
ขันน้ำมนต์ วัดเทพศิรินทราวาส สร้างปี 2495 สภาพสวยเดิม ๆ สร้างน้อย


โทรถาม บาท

1-2-60
เหรียญกนกข้างพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน บล๊อกนิยมสวยมาก มาพร้อมตลับทอง


โทรถาม บาท

6-2-57
พระสมเด็จวัดวิเวกฯ พิมพ์หลังยันต์นูน สภาพสวยเดิม ๆ


โทรถาม บาท

5-2-57
เหรียญศาลเจ้าพ่อเสือ เนื้อทองคำ รุ่น 3


โทรถาม บาท

29-1-57
หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจสร้างเนื้อทองคำพิมพ์เล็ก


G บาท
บูชาแล้ว

26-1-57
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หลังหนังสือพิมพ์ใหญ่


โทรถาม บาท
บูชาแล้ว

27-12-56
พระปรกใบมะขามหลังตอกตัว นะ ทองคำ เงิน ทองแดง


โทรถาม บาท
บูชาแล้ว

13-12-56
เหรียญหลวงพ่อเปิ่นเนื้อทองแดงรุ่นแรก สภาพสวย


โทรถาม บาท

3-11-56
เหรียญพ่อแก่ เนื้อทองแดงกะไหล่สวยแชมป์


โทรถาม บาท

25-10-56
เหรียญแจกทานหลวงพ่อพรหม พิมพ์สังฆาฏิสั้น


โทรถาม บาท
บูชาแล้ว

27-6-56
เหรียญฉลองอายุครบ 90 ปี หลวงพ่อพรหม


โทรถาม บาท

12-6-56
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หลังหนังสือพิมพ์เล็ก ว. จุด


AA บาท
บูชาแล้ว

5-4-56
เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น 3 บล๊อกคางจุด สภาพใช้มาบ้าง


BH บาท

20-3-56
เหรียญสังฆาฎิพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน บล๊อกนิยม


ABe บาท
บูชาแล้ว

20-3-56
เหรียญนาคปรกจเร เนื้อเงิน สร้างน้อย สภาพเดิม ๆ


BC บาท
บูชาแล้ว

20-3-56
เหรียญกนกข้างพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินมาพร้อมตลับทอง


AE บาท
บูชาแล้ว

30-11-55
พระสมเด็จหลัง อุ สภาพสวยมากตำหนิติดครบ


AH บาท
บูชาแล้ว

30-11-55
เหรียญเสมา 8 รอบ หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ ตอกโค๊ต อุ


EG บาท
บูชาแล้ว

พระเครื่องแนะนำทั้งหมด